ประกาศเรื่องการเสนอยื่นของประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้า โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  มีความประสงค์จะทำการประมูลเพื่อให้เช่าพื้นที่ร้านค้าสำหรับจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทนมสดและน้ำผลไม้ปั่น อาหารว่างจำนวน 1 ร้าน เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการอาหารให้กับนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียดเพื่มเติมดังเอกสารแนบ

Related posts