ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนคุณภาพครั้งที่ 1

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ห้องเรียนคุณภาพ ด้วยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 1 ทางเวปไซต์ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ระหว่าง
วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึง 20 กันยายน 2564 เพื่อรับฟังค าวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ นั้น

จึงขอยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนคุณภาพ
ครั้งที่ 1 ที่ได้ประกาศระหว่างวันที่ วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึง 20 กันยายน 256

Related posts