รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบน พื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง เมทริกซ์สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบน
พื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง เมทริกซ์สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ผู้รายงาน : นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่
ปีการศึกษา : 2566

Related posts