รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น โดยการสร้างแรงจูงใจด้วย ARCS MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น โดยการสร้างแรงจูงใจด้วย ARCS MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

โดยนางสาวจินตนา อำขำ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างแรงจูงใจด้วย ARCS MODEL 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างแรงจูงใจในการพูดด้วย ARCS MODEL
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 8 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ด้วยการ
บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 เรื่องการสร้างแรงจูงใจในการพูด
ด้วย ARCS MODEL ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 2) แบบฝึกทักษะ
การพูดภาษาญี่ปุ่น 3) แบบทดสอบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นก่อนเรียนและหลังเรียน
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างแรงจูงใจในการพูดด้วย
ARCS MODEL การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน

Related posts