รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความภาษาญี่ปุ่นโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความภาษาญี่ปุ่นโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยครูจินตนา อำขำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Related posts