รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

            

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
    บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ระบบนิเวศ
    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย สัจจาพร สุใจยา

    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Related posts