รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาเคมีหน่วยการเรียนรู้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน  : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

               แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาเคมี

              หน่วยการเรียนรู้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิด

              ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อผู้ศึกษา :  ไพลิน  ยาวิไชย

Related posts