รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่อง คำราชาศัพท์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 1 ท31101 โดยใช้เกมบิงโกคำราชาศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่อง คำราชาศัพท์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 1 ท31101 โดยใช้เกมบิงโกคำราชาศัพท์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ผู้ศึกษา นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ปีการศึกษา 2566

Related posts