รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาภาษาไทย 6 ท33102 เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาภาษาไทย 6 ท33102 เรื่อง การแต่งค าประพันธ์
ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 11 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นายภานุวัฒน์ เตชนันท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์(1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียร
ฉันท์ 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่กำหนด 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแต่ง
อินทรวิเชียรฉันท์ 11 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 45 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ แบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ 11 ที่สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ และ การทดสอบค่า t-test (Dependent Sample)

Related posts