รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ๒ ท๓๑๑๐๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ผู้ศึกษา นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ปีการศึกษา 256๕

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

Related posts