รายงานการใช้เพื่อแก้ปัญหาทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการของเซต นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย

การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค31101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการของเซต กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน แบบแผนในการวิจัย คือ One Group Post-test design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เน้นรูปแบบ     การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนปฏิบัติ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง  การดำเนินการของเซต  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบการแจกแจงที (t-test for dependent)

Related posts