รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจเรื่อง การเรียนรู้การประกอบธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่าน

ชื่อเรื่อง
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจ
เรื่อง การเรียนรู้การประกอบธุรกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
จังหวัดน่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ชื่อผู้รายงาน นางภาวิณีย์ สุรีย์ลภัส
ปีที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 2566

Related posts