รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท๓๓๑๐๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท๓๓๑๐๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ผู้ศึกษา นายภานุวัฒน์ เตชนันท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ปีการศึกษา 2564

Related posts