รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาไทย ๔ ท๒๒๑๐๒ เรื่อง คำประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการ
บนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาไทย 4 ท22102 เรื่อง คำประสม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ผู้รายงาน : นายกรวิชญ์ อภิวัฒน์ธัญสิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
——————————————————————————————————–

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง คำประสม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาภาษาไทย 4
(ท22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง คำประสม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาภาษาไทย 4
(ท22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง
คำประสม กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 จำนวน 35คน

Related posts