รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 6

ชื่อเรื่อง                รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการ

                           จัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ใน

                           รายวิชาคณิตศาสตร์ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียน

                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม   

ผู้รายงาน             นางพรณภา  ต้าวใจ

ตำแหน่ง              ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน           โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ปีที่ศึกษา              ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา   2565   โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จำนวน  32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   ค่าร้อยละ 

Related posts