รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Related posts