รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริม สมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น

ผู้รายงาน             นางพรณภา  ต้าวใจ

ตำแหน่ง              ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน           โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ปีที่ศึกษา              ปีการศึกษา 2564

           

Related posts