รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางบรรพตี เมืองมูล

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาครั้งนี้มี

1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จ านวน 34 คน

Related posts