รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางภิสชา ไชยบาล

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Related posts