รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี ดีกรีสูงกว่าสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางพรณภา ต้าวใจ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน   ปีการศึกษา 2565 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  จำนวน 33 คน ระยะเวลาในการทดลอง ทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Surposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ค23201 แผนการจัดการเรียนรู้   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองเป็นสื่อการเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X)

Related posts