รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) รายวิชาภาษาไทย นายกรวิชญ์ อภิวัฒน์ธัญสิริ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) รายวิชาภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  จำนวน ๓๖ คน ระยะเวลาในการทดลอง ทั้งสิ้น ๔ สัปดาห์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Surposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) รายวิชาภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑) แผนการจัดการเรียนรู้   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL รายวิชาภาษาไทย เป็นสื่อการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

                                   

Related posts