ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าแข่งขัน DANCER CISE และ TO BE IDOL NAN ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์วิเศษ นายนิยมศิลป์ สุนทร น.ส.จินตนา อำขำ นายอภิชาติ เนตรทิพย์ นายณัชพล แสนยะเสนีย์ น.ส.อิงคณา เสริมคุณ นำนักเรียนตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าแข่งขัน DANCER CISE และ TO BE IDOL NAN ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิมพ์ชนก คำเขียว ชั้นม.๕/๒ ได้รับคัดเลือกเป็น TO BE IDOL จังหวัดน่าน

Related posts