วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity BasedLearning: CBL) ตามแนวคิด Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง ลำดับเลขคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based

Learning: CBL) ตามแนวคิด Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง ลำดับเลขคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน         นายมัคคะสัณห์  พลทิพย์

ปีที่รายงาน      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Related posts