วิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง Ways of Life in Nan  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อรายงาน       วิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  วิชาภาษาอังกฤษ รหัส  อ21102  เรื่อง Ways of Life in Nan  สำหรับนักเรียน       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ชื่อผู้ศึกษา        นางสาวณัฎฐวรรธ์น    รัชตโสตถิ์  

Related posts