สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านและคณะเข้าตรวจราชการในวันเปิดภาคเรียนตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านและคณะ เข้าตรวจราชการในวันเปิดภาคเรียนตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งประเมินจากผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 จุดเน้น และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 จุดเน้น โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้ให้ข้อมูล และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

Related posts