แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

************************************************************************