โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๑ (เพิ่มเติม) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมและบรรยายพิเศษผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ ๘ ประกอบด้วยกิจกรรมช่วงเช้าได้รับความรู้จากการ ZOOM โดยดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ในเรื่องการเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในศตวรรษที่ ๒๑ (ยุค New Normal) โดยโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นเครื่องมือในการพัฒนา กิจกรรมช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้ประชุม เพื่อสรุปแนวทางการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนโดยข้อสรุป ดังนี้ ๑. เป้าหมายของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม “ละอ่อนท่าวังผา รักษา สืบสาน สมุนไพร ใส่ใจชุนชน” ๒. โดยใช้พื้นที่โคกหนองนา ท่าวังผาโมเดล จำนวน ๒๒ ไร่ เป็นพื้นที่การเรียนรู้โดยใช้หลัก (ฐาน ๔ พอ) ๓. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B และ C ผสมผสาน แบบ B อยู่ในรูปชุมชน แบบ C โดยบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ “อารยสมุนไพรโดยยึดหลัก ๔ พอ ๔. สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ คือ ได้เรียนรู้ ได้ทักษะ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลงสู่ชุมชนและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

Related posts