สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ดำเนินงานจัดทดสอบภาค…

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00น. นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ป…

Read More

นางภิสชา ไชยบาล เข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น

วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางภิสชา ไชยบาล ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมครู…

Read More

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัยเพื่อให้เด็กน่านก้าวทันในยุคศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมชี…

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ…

Read More

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการ…

Read More

การนิเทศติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ฯ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการเก็บข้อมูลนิเทศติดตามผลการพัฒนาโรงเ…

Read More

โครงการส่งเสริมการจัดงานวันวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปียุวกาชาดไทย) ภายใต้กิจกรรม ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางฐิติมา เ…

Read More

การเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยความโครงงานด้านการเพาะเนื้อเยื่อพืช

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนายวศิน จิณะกับ…

Read More

การนำเสนอแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานเครื่องเดินเส้นยีนอัตโนมัติ สาขาพลิกฟื้นคืนวิถีชุมชน

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนายวศิน จิณะกับ…

Read More