การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC)

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School a…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ===>>>DOWNLOAD รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาห้องเร…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ===>>>CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาห้องเรียน…

Read More