ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ(ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ได้รับ…

Read More

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนคุณภาพครั้งที่ 1

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห…

Read More