นางสาวนภาพร ทนะขว้างครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภาพร ทนะขว้างครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้…

Read More

นางสาวเรณู สุทธน้อยครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวเรณู สุทธน้อยครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ร…

Read More

ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางณัฐพร ธรรมวงศ์ นางณีรวัลย์ ไชยวงค์ นางสาวอิงคณา เสริมคุณ ครูโรงเ…

Read More

นักเรียนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา อำขำ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยนั…

Read More

รางวัลเหรียญทองอันดับ๒ การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมิดา พรมปัญญานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖…

Read More

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพัทธ์ วิสุทธิธาดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี…

Read More

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลนิตย์ คำหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Read More

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ นักเรียนชมรมว่ายน้ำโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อาร…

Read More