การคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP)

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศ…

Read More