รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท๓๓๑๐๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสังเกตคำภาษาบาลีและคำภาษาสันสกฤตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย                          นางสุกัญญา  สานใจ ลักษณะประชากรที่ศึกษา  &nbsp…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะพลังการทำงานเป็นทีมด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาว…

Read More