การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เรื่อง โปรไฟล์ของฉัน โดยใช้ชุดกิจกรรม นายสุพนธ์ สุยะหมุด

ผลการวิจัยพบว่า              นักเรียนมีคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเร…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง พันธุศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 นางสัจจาพร สุใจยา

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะพลังการทำงานเป็นทีม ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่องสารละลาย นางธัญวรัตม์ โยบรรยงค์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศ…

Read More