การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประวัติศาสตร์เรื่องอารยธรรมอินเดีย รายวิชาประวัติศาสตร์ 3

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใ…

Read More

แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการหาชนิดคำ  โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางภัทรินทร์ คำยอด

                           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝ…

Read More