รายงานการใช้เพื่อแก้ปัญหาทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการของเซต นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย

การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้…

Read More