การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่…

Read More

รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น โดยการสร้างแรงจูงใจด้วย ARCS MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น โดยการสร้างแรงจูงใจด้วย ARCS MODEL ของนักเรี…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ระบบเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ประเภทสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ประเภทสอบคัดเลือ…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และห้องเรียน MEP ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประกาศรายชื่อห้องเรียน MEP(Mini …

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่…

Read More

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 เรื่อง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ ชื่อผลงาน            &nbsp…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2) สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม…

Read More