การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเ…

Read More