การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน วัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง การสะท้อนของคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ร…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปะกับชีวิต 3 รหัสวิชา ศ22101 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การสร้างสรรค์ตัวละครสะท้อนประวัติศาสตร์นครน่าน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน

บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปะกับชีวิต 3 รหัสวิชา ศ22101ในระดั…

Read More

รายงานผลการใช้กระบวนการ 3G Project ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นรายวิชาภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานผลการใช้กระบวนการ 3G Project ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นรายวิชาภาษาญี่ปุ่…

Read More

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่านรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101

ชื่อเรื่อง                    :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learnin…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ(Active L…

Read More

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่บูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นน่าน ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการความขัดแย้งและส่งเสริมสันติศึกษาในท้องถิ่น

ชื่อเรื่องวิจัย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่บูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นน่านด้วยการเรียนร…

Read More

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร (CLT) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Holidays in Nan province

ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร …

Read More