การศึกษาผลการใช้แผนบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมแนะแนว เรื่อง ชวนกันเล่าเรื่องเมืองน่านผ่านสื่อด้วยโครงงานผลิตสื่อคลิปVDO ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้แผนบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมแนะแนวเรื่อง ชวนกัน…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะคณ…

Read More