การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์2 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาค…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างประโยชน์จากผลงานและการนำเสนอผลงาน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์แบบ Active Learning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เร…

Read More

การศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได5 ขั้น( QSCCS ) เรื่อง ผสานพลังเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได5 ขั้น( …

Read More

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณา การบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการใช้สื่อวีดีทัศน์ ในรายวิชาศิลปะกับ ชีวิต 4 ศ22102 เรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณา การบนพื้นฐานวัฒนธรร…

Read More

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6เรื่อง การแจกแจงปกติมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบ Active Learning บูรณาการบนพืื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในราย…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในกิจกรรมแนะแนว เรื่อง อาชีพในท้องถิ่น (สัปเหร่อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในกิจกรรมแน…

Read More