การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุก ประการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะ

download>>>>> https://tp.ac.th/tpresearch/abstract-k-tay.pdf

Related posts