ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566


Related posts