เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

“เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม” ตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นาโมเดล เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บ้านต้าม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรมที่ ….. https://www.facebook.com/thawangphaschool/posts/3960183650661361

Related posts