การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุก ประการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะ

download>>>>> https://tp.ac.th/tpresearch/abstract-k-tay.pdf

Read More

การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวั…

Read More

เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

“เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม” ตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผล…

Read More

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

เเจ้งนักเรียนผู้เข้าสอบ ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ท่าวังผา logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖ ประจำปีการ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดกิจกรรม “ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดกิจกรรม “ยุ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้ไม่หยุด วันพุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนท่าวังผาพ…

Read More

บรรยากาศการสอน ออนไลน์ ของคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ด้วยทางโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ดำเนินการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และได้มีแนวทางการจัดก…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ส…

Read More

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ(ฉบับที่2)

ประกาศปิดสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และแนวทางการจัดการเรียนการส…

Read More