ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ(ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ได้รับ…

Read More

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนคุณภาพครั้งที่ 1

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห…

Read More

ประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนคุณภาพ

เอกสารแนบท้ายประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือ…

Read More

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๕

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายวศิน จิณะกับ นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวั…

Read More

บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียนฟรี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวศิน จิณะกับ และนายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทย…

Read More

นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเร…

Read More

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากคณะครู เพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแ…

Read More