โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดกิจกรรม “ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดกิจกรรม “ยุ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้ไม่หยุด วันพุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนท่าวังผาพ…

Read More

บรรยากาศการสอน ออนไลน์ ของคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ด้วยทางโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ดำเนินการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และได้มีแนวทางการจัดก…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ส…

Read More

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ(ฉบับที่2)

ประกาศปิดสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และแนวทางการจัดการเรียนการส…

Read More

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศหยุดเรียน โควิด-19

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และแนวทางการจัดการเรียนการส…

Read More