ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีความประสงค์จะดำเนิน…

Read More

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีงบประมาณ 2565

เนื่องด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ได้รับความล าบากเกี่ยว…

Read More

การคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP)

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศ…

Read More

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม(เพิ่มเติม) เรื่อง นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม(เพิ่มเติม) เรื่อง นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนเต…

Read More

ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แ…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ข…

Read More

นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ…

Read More

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวล…

Read More

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รางวัลเสมาพิทักษ์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน…

Read More

พิธีมอบสาส์นตราตั้งป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ และนางสาวเจนจิรา กุณะ ครูโรงเรียนท่าว…

Read More