ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิช…

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง,พนักงานขับรถยนต์และแม่บ้าน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง,พนักงานขับรถยนต์และแม่บ้า…

Read More

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจเรื่อง การเรียนรู้การประกอบธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่าน

ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานธุรกิจเรื่อง การเรียนรู้การประกอบธุรกิจชั…

Read More

การศึกษาผลการใช้แผนบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมแนะแนว เรื่อง ชวนกันเล่าเรื่องเมืองน่านผ่านสื่อด้วยโครงงานผลิตสื่อคลิปVDO ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้แผนบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน กิจกรรมแนะแนวเรื่อง ชวนกัน…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะคณ…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน วัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง การสะท้อนของคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ร…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปะกับชีวิต 3 รหัสวิชา ศ22101 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การสร้างสรรค์ตัวละครสะท้อนประวัติศาสตร์นครน่าน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน

บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปะกับชีวิต 3 รหัสวิชา ศ22101ในระดั…

Read More

รายงานผลการใช้กระบวนการ 3G Project ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นรายวิชาภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานผลการใช้กระบวนการ 3G Project ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นรายวิชาภาษาญี่ปุ่…

Read More

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่านรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101

ชื่อเรื่อง                    :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learnin…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ(Active L…

Read More