การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี

ชื่อผู้วิจัย นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรีปีการศึกษา 2565การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ …

Read More

การเพิ่มทักษะการเขียนประโยคภาษาจีน “写作” โดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ปีการศึกษา 2565 นางสาวนภาพร ทนะขว้าง

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาจีน“写作” เพื่อเป…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางกาญจนา ธนะขว้าง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 1 ว31241 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล…

Read More

การพัฒนาความคล่องแคล่วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายภูวนัย รินแก้ว

การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การเติม –ing ท้ายคำกริยาช่องที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นางสาวจิรนันท์ ศรีจันทร์

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้รูปแบบเจาะจง (Purposive sampling) มีวั…

Read More

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางภิสชา ไชยบาล

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1สำหรับนัก…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นางปริศนา ยาวิไชย

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจ…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ นางวณัทสนันท์ คงตาล

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย…

Read More

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์

จากการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในปีการศึกษา2564 ทางโรงเรียนได้ให้ครูผู้สอน…

Read More