การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาภาษาไทย ๔ ท๒๒๑๐๒ เรื่อง คำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาภา…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ 2 เรื่อง พลังงาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning ด้วยวิธสืบเสาะหาความรู้ 5E เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ 2 เรื่อง พลังงาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบActiv…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง เอกเทศสัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

บทคัดย่อจากการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learni…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนหลักไวยากรณ?ภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน และเกมทดสอบความรู้ Kahoot ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนหลักไวยากรณ?ภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison โดยใช้แบบฝึกทักษะการเข…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้้าในท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านรายวิชาวิทย…

Read More

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Lea…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาค…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาคณ…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2)สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาค…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชาสังคมศึกษา4 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดก…

Read More