การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาคณ…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2)สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาค…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชาสังคมศึกษา4 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดก…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านรายวิชาการอ…

Read More

การเพิ่มทักษะการใช้คำสรรพนาม “几”และ“多少”โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่าน

การเพิ่มทักษะการใช้คำสรรพนาม “几”และ“多少”โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที…

Read More

การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมีอินทรีย์ เรื่อง การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่องการวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมีอินทรีย์ เรื่อง การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ของนั…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องไฟฟ้าสถิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ…

Read More

การพัฒนาแนวคิดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ในรายวิชาชีววิทยา โดยการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแนวคิดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ในรายวิชาชีววิทย…

Read More

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ อ31102 เรื่อง Gerund and Infinitive สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

          การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 …

Read More