การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาไทย ด้วยแบบ ฝึกทักษะสื่อประสม เรื่องคำราชาศัพท์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะสื่อประสม เรื่องคำราชาศัพท…

Read More

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ๒ ท๓๑๑๐๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ผู้ศึกษา นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาค…

Read More

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาภาษาไทย 6 ท33102 เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายว…

Read More

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน(Creativity Based Learning: CBL) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาเคมี 1 เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง           การพัฒนากิจกรรมการเร…

Read More

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาเคมี เรื่อง กรด เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาชีววิทยา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชา…

Read More

การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมีอินทรีย์ เรื่อง การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางบรรพตี เมืองมูล ตำแหน่ง ครู คศ. 3หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำน…

Read More

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระ…

Read More