การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวั…

Read More

บรรยากาศการสอน ออนไลน์ ของคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ด้วยทางโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ดำเนินการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และได้มีแนวทางการจัดก…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายพิชิต ยาวิไชย ร…

Read More