ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกาศึกษา 2565

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกาศึกษา 2565 ตารางการคัด…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประเภทสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร…

Read More

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียน MEP โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศา…

Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ดำเนินการสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการสอบเข้าเรียนห้องเรีย…

Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และห้องเรียนเตรียม MEP. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ดำเนินการสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการสอบเข้าเรียนห้องเรีย…

Read More

การรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP) โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี…

Read More

การรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท…

Read More

การคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP)

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศ…

Read More