โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดป้ายพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมพร้อมด้วยนายวศิ…

Read More

สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ดำเนินงานจัดทดสอบภาค…

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00น. นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ป…

Read More

นางภิสชา ไชยบาล เข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น

วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางภิสชา ไชยบาล ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมครู…

Read More

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัยเพื่อให้เด็กน่านก้าวทันในยุคศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมชี…

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ…

Read More

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการ…

Read More

การนิเทศติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ฯ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการเก็บข้อมูลนิเทศติดตามผลการพัฒนาโรงเ…

Read More

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

เเจ้งนักเรียนผู้เข้าสอบ ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ท่าวังผา logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖ ประจำปีการ…

Read More